Website Logo

מדיניות פרטיות

בית / מדיניות פרטיות

מדיניות לשימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר  vacaytions.com (להלן: "האתר" ו/או "Vacaytions"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי צוות Vacaytions. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

האתר מוגן בזכויות יוצרים של Vacaytions. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. 

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

Vacaytions אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש עקב כך.

Vacaytions אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

Vacaytions רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של Vacaytions ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.

Vacaytions רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם לדעתה ועל פי שיקול דעתה המוחלט, המשתמש לא עמד בתנאי השימוש, כולם או חלקם, או עלול לעשות כן, או אם המשתמש עלול לדעת החברה, לעשות שימוש לרעה בשירותים, כולם או חלקם, לרבות נגד החברה.

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת Vacaytions, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Vacaytions בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. Vacaytions לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. Vacaytions אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

השתתפות בכל פעילות עיסקית, אירועים, הדרכות וכדומה של החברה מותנית בעמידה מלאה בתנאי החברה לרבות תשלום, באם יש, ובתנאי השימוש כפי שהם מופעים בתנאים אלו.

הזמנת שירותים ו/או תכנים באתר

המחירים באתר אינם כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

גולשי האתר יהיו זכאים לעתים למבצעים והטבות כפי שיפורסם מעת לעת.

מובהר כי באתר מפורטים הפרטים הבאים: "מחיר"- המחיר הרגיל של המוצר ללא הנחה, "מחיר באתר"- המחיר המוצע לצרכן לאחר ההנחות הניתנות באתר.

כל רכישה באתר תיעשה אך ורק באמצעים המתפרסמים בכל שירות ושירות, בין אם הם ניתנים באתר עצמו ובין אם יתבצעו אצל צדדים שלישיים. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר, אולם ניתן ליצור קשר ישירות עמנו לצורך תשלום באופן ישיר שלא באמצעות האתר.

בכל מקרה של הזמנת שירותי תיירות שניתנים ישירות על ידי האתר, בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמין דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצע ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי Vacaytions. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.

בכל מקרה של העברה לאתר הזמנות המצוי בקשרי עבודה עם Vacaytions עם המעבר לאתר יחולו על העסקה הוראות התקנון של האתר אליו הועבר הלקוח, לרבות תנאי ביטול, ואחריות של החברה הנותנת את השירותים.

הלקוח מודע לכך כי אתר Vacaytions   איננו סוכן נסיעות כהגדרתו על פי כל דין.

מוצרים הדורשים רשות

באתר תמצא מוצרים ושירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

השימוש בחלק מהשירותים, כרוך בתשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו בשרתי Vacaytions. לידיעתך, אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. Vacaytions לא יעשו בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לחלק מהשירותים תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה. Vacaytions רשאים לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

Vacaytions רשאים, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתם המוחלט. בלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים Vacaytions לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בVacaytions או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים של Vacaytions;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם יש לך חוב כספי לVacaytions, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הנדרש.

הרחבת ידע

לעיתים יתפרסמו באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי Vacaytions , או מטעמם וVacaytions אינם שולטים או מפקחים עליהם, אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

Vacaytions אינם מתחייבים כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים. ובנוסף Vacaytions רשאים להסיר מ-האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

מבלי לגרוע באמור לעיל Vacaytions לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.

Vacaytions מכבדים את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותירשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף Vacaytions מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתרך ועוד. בנוסף, Vacaytions רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ברישומי Vacaytions ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

•           כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;

•           כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המועצה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

•           כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

הסרה ומחיקה של מידע אישי מרישומי האתר

אם ברצונך למחוק מרישומי האתר מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות לצוות Vacaytions במייל info@vacaytions.com

Vacaytions רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

Vacaytions מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה אין בהם בטחון מוחלט. Vacaytions אינה מתחייבת שהשירותים באתריה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

Vacaytions תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, מלבד לצורך תפעול האתר, אלא אם Vacaytions תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש, לרבות הגשת תלונה. במקרה זה תהא Vacaytions רשאית לפי שיקול דעתה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

כן תהיה Vacaytions רשאית לחשוף מידע אודות משתמשים במקרים הבאים:.

•  במקרה בו מידע על המשתמש מפורסם על ידיו;

•  בעת רכישת מוצרים או שירותים בשיתוף עם האתר, לצורך השלמת הליך הרכישה ושמירת קשר עם המשמש;

•  במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר או ביצוע פעולה אשר לדעת האתר מנוגדת להוראות הדין.

•  במקרה שלדעת מפעילי האתר הדבר נחוץ למניעת נזק לגופו או לרכושו של אדם, לרבות המשתמש.

•  במקרה של מיזוג עם תאגיד אחר, ובכפוף לתנאי התקנון.

תוכן גולשים

באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר ע"י גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת כתבות, טיפים, דיווחים, קבוצות דיון (פורומים), בלוגים, תגובות לכתבות (טוק בקים), הודעות חיפוש שותפים, תחרויות וכד'.

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

1.   כל תוכן שידוע לגולש המבקש להעבירו לאתר שהוא שקרי, מטעה או מסולף או הנחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסולף;

2.   תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.

3.   כל תוכן פוגעני, מעליב, עויין או מאיים;

4.   כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

5.   כל תוכן שיש בו כדי לעודד גזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס מין, לאום, גזע, צבע עור, מוצא, עדה, נטייה מינית, אמונה או השקפה פוליטית, נכות או עיסוק;

6.   תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למעביר התוכן או שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב.

7.   תכנים וכל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים וירוס מחשב כלשהו, וכן תכנים עוינים הידועים כ"סוס טרויאני", תולעים ("worms"), יישומים מזיקים וכיוצ"ב .

8.   תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

9.   כל תוכן הנוגע לקטין או מזהה אותו, פרטיו האישיים, מענו או דרך התקשרות עמו.

10. כל תוכן שיש בו כדי לזהות אישית אנשים אחרים תוך פגיעה בפרטיותם.

אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. Vacaytions רשאית להוריד בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והמפרסם מוותר על כל טענה בענין זה.

Vacaytions ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת ולמנוע מהמפרסם העברת תכנים נוספים לאתר.

Vacaytions רשאית לערוך כל תוכן המועבר לאתר, ובכלל זה לקצרו.

גולשים השולחים תכנים למערכת Vacaytions לצורך הצגתם במסגרת האתר, לרבות צילומים או תמונות, מצהירים בעצם פנייתם לאתר או בהעברת התכנים לאתר כי:

•  כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים, כלשהן.

•  גולש שהינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו וכיוצ"ב.

•  גולש שאינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין למסור את התוכן לפרסום באתר ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו הסרתו וכיוצ"ב.

•  גולש המעביר תוכן לאתר מתיר למערכת האתר להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ובכל דרך שהיא, ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום בתוכן באתרים אחרים בקבוצת "Vacaytions" ובפרסומים אחרים, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם.

•  מערכת האתר רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לשנות, לערוך או להסיר כל תוכן המועבר לאתר, בין לפני פרסומו ובין לאחר פרסומו, מבלי שתחול עליה חובה לעשות כן או להודיע על כך מראש.

•  בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.

•  ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. Vacaytions לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים באתר לרבות לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה או נזק שייגרמו עקב פרסום תכנים או תגובות לתכנים באתר.

•  ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון, דוא”ל וכיוצ"ב. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. תכנים אלה אינם מבטאים את עמדת מערכת האתר, ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם, דיוקם, תקפותם או חוקיותם. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה ע"י צד שלישי כלשהו בתכנים שיפורסמו ע"י משתמש באתר.

•  הגולש מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש בתוכן שמקורו בגולש באתר.

תכנים מסחריים

באתר יתכנו תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.

Vacaytions לא יישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר ולאופי השירות והמוצר שיתקבל. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. יודגש כי גם במקום שבו הרכישה של המוצר או השירות נעשתה במסגרת האתר וגם אם לא, Vacaytions אינם צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן. האחריות למוצר ולשירות היא על המפרסם / בעל העסק בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה שיש או יכולה להיות לו כנגד Vacaytions.

Vacaytions עשויה להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתריה, כך שהמודעות בהן צופה הגולש בעת הביקור באתרי Vacaytions מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב הגולש ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתונים כגון גיל, מגדר או תחומי עניין המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה את הגולש אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתרי Vacaytions.

שירותים של צדדים שלישיים

Vacaytions רשאית להעמיד לרשות גולשים באתר שירותים המנוהלים על ידי צדדים שלישיים, המוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש בשירותים אלה עשוי המשתמש להתבקש למסור פרטים אישיים, וייתכן שייאסף לגביך מידע. יודגש כי משהגולש עבר לאותם אתרים, האחריות לכל פעולה שיעשה היא עליו ועל מפעיל אותו אתר. השימוש במידע שימסור, בכרטיס האשראי שלו, ומדיניות הביטולים של עסקאות שיעשה באתרים אלו, כפופים למדיניות הפרטיות של מנהלי שירותים אלה ולכן מומלץ שהגולש יעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

Vacaytions עשויה להיעזר בגופים לצורך קבלת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרי Vacaytions. גופים אלה אוספים ומנתחים מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את הגולש אישית ונועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי הגולש ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של Vacaytions ו/או האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מVacaytions, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי Vacaytions לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה בכתב כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של Vacaytions, בכתב ומראש.

שירות ותמיכה בתכנים וחומרים דיגיטליים

ידוע לגולש כי החומרים נמצאים ברשת האינטרנטית. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו, אם מסיבות שתלויות בVacaytions ואם מסיבות אחרות.

בעת התרחשות תקלה, עליך להתקשר לטלפון ____________________ או לשלוח מייל לתמיכה לכתובת ____________________ עם פרוט התקלה, ואנו נחזור אליך עם תשובה והנחיות להמשך טיפול עצמאי.

טיפול בפניות יעשו במסגרת שעות העבודה הרגילות, ימים א-ה בשעות 09:00 עד 17:00. במידת האפשר, וללא שום התחייבות של Vacaytions, יינתן מענה מורחב מעבר לשעות הללו.

הינך מתחייב כי כל מידע מVacaytions, כולל מידע עסקי כתוב ו/או מוקלט ו/או מצולם הינו לשימושך בלבד ולא להעברה לכל גורם נוסף, ואתה מתחייב לא לשווק אותו או למכור אותו תחת שמך, או תחת שם אחר ללא אישור מפורש בכתב מVacaytions. מסירת המידע לגורם שלישי בכל דרך ושיטה ולכל מטרה שתהיה היא הפרה של התחייבויותך, ותחייב אותך בעלות השירות עבור כל גורם שאליו נמסר המידע העסקי שנמסר

אתה מודע ומצהיר כי הובהר לך כי לא ניתן לערוב לתוצאות התכנים והידע המעשי שאקבל באתר בתשלום או בחינם. אני מסכים לפטור את Vacaytions וכל עובדיה ושלוחיה מכל התחייבות או אחריות לכל פעולה או תוצאה לכל מצב שיווצר כפועל ישיר או בלתי ישיר של הפניות ספציפיות או עצות שאקבל.

ביטול עסקה:

ביטול עסקה שנרכשה אצל אתר הזמנות חיצוני אליו הועבר הגולש (דוגמת BOOKING.COM) יבוצע על פי מדיניות הביטול של האתר החיצוני והגולש משחרר את Vacaytions מכל אחריות לעסקה או לביטולה.

ביטול עסקה שנרכשה באתר Vacaytions אבל השירות או המוצר ניתנים על ידי בעל עסק חיצוני (ו/או אדם פרטי) המפרסם באתר, יתברר מול בעל העסק עצמו ולא מול Vacaytions, ועל פי שיקול דעתו.

לא ניתן לבטל רכישה של תוכניות טיול מרגע ההזמנה מאחר ומדובר במוצר בהזמנה אישית אשר צוות Vacaytions מתחיל בהכנתו מיד לאחר קבלת ההזמנה. כמו כן לא ניתן לבטל עיסקה של רכישת מוצרי תוכן מרגע שמוצרי התוכן סופקו ללקוח.

בכל מקרה של רכישת מוצרים או שירותים לאחר שהתבצע משא ומתן חיצוני אשר בסופו נחתם הסכם או התקבל אישור בדואר אלקטרוני או אמצעי תקשורת כתוב אחר, הרי שלא מדובר בעסקה במסמך חסר ולפיכך הוראות הביטול המפורטות בחוק כרטיסי חיוב ללא יחולו.

כללי

 • Vacaytions שומרים על זכותם לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
 • Vacaytions לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת המונעת ממשתתף לרכוש את המוצרים ולהשתמש בהם.
 • Vacaytions שומרים לעצמם את הזכות לבטל את המכירה ו/או את אחת מההדרכות, הקורסים והתכנים על פי שיקול דעתה.
 • Vacaytions לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למועד אספקתם של המוצרים הפיזיים או לתקלה חלילה של הפעלת המוצרים הדיגיטליים העשויים להיגרם מתקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעילות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים.

 

 / 

התחבר

שלח הודעה

המועדפים שלי

he_ILעִבְרִית