Website Logo

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

בית / מדיניות פרטיות

מדיניות לשימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר  vacaytions.com (להלן: "האתר" ו/או "Vacaytions"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי צוות Vacaytions. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם. באתר תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

האתר מוגן בזכויות יוצרים של Vacaytions. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

Vacaytions אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש עקב כך.

Vacaytions אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

Vacaytions רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

הפעילויות/השירותים המופיעים באתר


 VACAYTIONS אינה מוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר.VACAYTIONS  מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת ומכירת פעילותיהם, מוצריהם ושירותיהם. בדף המכירה של כל פעילות ופעילות מופיעים התנאים למכירת הפעילות כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות הפעילויות, השירותים והמוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין הפעילות/השירות/המוצר הנמכר. פרטי הפעילויות/השירותים/המוצרים, תיאורם וכל מידע על הפעילויות לרבות מחיריהם נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. VACAYTIONS  אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק. VACAYTIONS אינה אחראית על תיאור הפעילויות/השירותים/המוצרים כפי שנמסרו על ידי בית העסק. בנוסף, VACAYTIONS מספקת תוכן ומידע על עסקים בחלקים שונים באתר כפי שנאספו מרחבי האינטרנט ומחוויה אישית של הכותבים. VACAYTIONS אינה מתחייבת לעדכניות המידע ונכונותו. חלק מהמוצרים שמופיעים באתר הינם מוצרים דיגיטליים שהגישה אליהם לאחר רכישתם תתאפשר דרך האתר בלבד למשתמש/ים ספציפיים שרכש אותם.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של Vacaytions ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.

Vacaytions רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם לדעתה ועל פי שיקול דעתה המוחלט, המשתמש לא עמד בתנאי השימוש, כולם או חלקם, או עלול לעשות כן, או אם המשתמש עלול לדעת החברה, לעשות שימוש לרעה בשירותים, כולם או חלקם, לרבות נגד החברה.

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת Vacaytions, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Vacaytions בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. Vacaytions לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. Vacaytions אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

השתתפות בכל פעילות עיסקית, אירועים, הדרכות וכדומה של החברה מותנית בעמידה מלאה בתנאי החברה לרבות תשלום, באם יש, ובתנאי השימוש כפי שהם מופעים בתנאים אלו.

 

מוצרים הדורשים רשות

באתר תמצא מוצרים ושירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

השימוש בחלק מהשירותים, כרוך בתשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו בשרתי Vacaytions. לידיעתך, אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. Vacaytions לא יעשו בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

בעת הרישום לחלק מהשירותים תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה. Vacaytions רשאים לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

Vacaytions רשאים, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתם המוחלט. בלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים Vacaytions לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בVacaytions או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים של Vacaytions;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם יש לך חוב כספי לVacaytions, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הנדרש.

הרחבת ידע

לעיתים יתפרסמו באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי Vacaytions , או מטעמם וVacaytions אינם שולטים או מפקחים עליהם, אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

Vacaytions אינם מתחייבים כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים. ובנוסף Vacaytions רשאים להסיר מ-האתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט.

מבלי לגרוע באמור לעיל Vacaytions לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.

Vacaytions מכבדים את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותירשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף Vacaytions מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתרך ועוד. בנוסף, Vacaytions רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ברישומי Vacaytions ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

•           כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;

•           כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המועצה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

•           כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

הסרה ומחיקה של מידע אישי מרישומי האתר

אם ברצונך למחוק מרישומי האתר מידע אישי מזהה שלך, תוכל לפנות לצוות Vacaytions במייל support@vacaytions.com

Vacaytions רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

Vacaytions מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה אין בהם בטחון מוחלט. Vacaytions אינה מתחייבת שהשירותים באתריה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

Vacaytions תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, מלבד לצורך תפעול האתר, אלא אם Vacaytions תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש, לרבות הגשת תלונה. במקרה זה תהא Vacaytions רשאית לפי שיקול דעתה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

כן תהיה Vacaytions רשאית לחשוף מידע אודות משתמשים במקרים הבאים:.

•  במקרה בו מידע על המשתמש מפורסם על ידיו;

•  בעת רכישת מוצרים או שירותים בשיתוף עם האתר, לצורך השלמת הליך הרכישה ושמירת קשר עם המשמש;

•  במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר או ביצוע פעולה אשר לדעת האתר מנוגדת להוראות הדין.

•  במקרה שלדעת מפעילי האתר הדבר נחוץ למניעת נזק לגופו או לרכושו של אדם, לרבות המשתמש.

•  במקרה של מיזוג עם תאגיד אחר, ובכפוף לתנאי התקנון.

תוכן גולשים

באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר ע"י גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת כתבות, טיפים, דיווחים, קבוצות דיון (פורומים), בלוגים, תגובות לכתבות (טוק בקים), הודעות חיפוש שותפים, תחרויות וכד'.

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

1.   כל תוכן שידוע לגולש המבקש להעבירו לאתר שהוא שקרי, מטעה או מסולף או הנחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסולף;

2.   תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.

3.   כל תוכן פוגעני, מעליב, עויין או מאיים;

4.   כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

5.   כל תוכן שיש בו כדי לעודד גזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס מין, לאום, גזע, צבע עור, מוצא, עדה, נטייה מינית, אמונה או השקפה פוליטית, נכות או עיסוק;

6.   תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למעביר התוכן או שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב.

7.   תכנים וכל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים וירוס מחשב כלשהו, וכן תכנים עוינים הידועים כ"סוס טרויאני", תולעים ("worms"), יישומים מזיקים וכיוצ"ב .

8.   תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

9.   כל תוכן הנוגע לקטין או מזהה אותו, פרטיו האישיים, מענו או דרך התקשרות עמו.

10. כל תוכן שיש בו כדי לזהות אישית אנשים אחרים תוך פגיעה בפרטיותם.

אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. Vacaytions רשאית להוריד בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והמפרסם מוותר על כל טענה בענין זה.

Vacaytions ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת ולמנוע מהמפרסם העברת תכנים נוספים לאתר.

Vacaytions רשאית לערוך כל תוכן המועבר לאתר, ובכלל זה לקצרו.

גולשים השולחים תכנים למערכת Vacaytions לצורך הצגתם במסגרת האתר, לרבות צילומים או תמונות, מצהירים בעצם פנייתם לאתר או בהעברת התכנים לאתר כי:

•  כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים, כלשהן.

•  גולש שהינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו וכיוצ"ב.

•  גולש שאינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין למסור את התוכן לפרסום באתר ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו הסרתו וכיוצ"ב.

•  גולש המעביר תוכן לאתר מתיר למערכת האתר להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ובכל דרך שהיא, ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום בתוכן באתרים אחרים בקבוצת "Vacaytions" ובפרסומים אחרים, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם.

•  מערכת האתר רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לשנות, לערוך או להסיר כל תוכן המועבר לאתר, בין לפני פרסומו ובין לאחר פרסומו, מבלי שתחול עליה חובה לעשות כן או להודיע על כך מראש.

•  בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.

•  ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. Vacaytions לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים באתר לרבות לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה או נזק שייגרמו עקב פרסום תכנים או תגובות לתכנים באתר.

•  ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון, דוא”ל וכיוצ"ב. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. תכנים אלה אינם מבטאים את עמדת מערכת האתר, ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם, דיוקם, תקפותם או חוקיותם. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה ע"י צד שלישי כלשהו בתכנים שיפורסמו ע"י משתמש באתר.

•  הגולש מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש בתוכן שמקורו בגולש באתר.

תכנים מסחריים

באתר יתכנו תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.

הלקוח מודע ומאשר כי ייתכן ויופיעו המלצות או תכנים במסגרת המוצרים והתוכן באתר אשר אינם עדכניים (לדוגמה: עסק שהומלץ ונסגר). צוות האתר והמפרסמים יעשו מאמץ על מנת לוודא את עדכניות ונכונות המידע המוצג ונמכר באתר VACAYTIONS.COM כאשר לא יתקבלו בקשות להחזרים בעקבות מקרה כמו זה שהוצג או כל מקרה דומה.

Vacaytions לא יישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר ולאופי השירות והמוצר שיתקבל. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. יודגש כי גם במקום שבו הרכישה של המוצר או השירות נעשתה במסגרת האתר וגם אם לא, Vacaytions אינם צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן. האחריות למוצר ולשירות היא על המפרסם / בעל העסק בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה שיש או יכולה להיות לו כנגד Vacaytions.

Vacaytions עשויה להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתריה, כך שהמודעות בהן צופה הגולש בעת הביקור באתרי Vacaytions מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב הגולש ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתונים כגון גיל, מגדר או תחומי עניין המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה את הגולש אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתרי Vacaytions.

שירותים של צדדים שלישיים

Vacaytions רשאית להעמיד לרשות גולשים באתר שירותים המנוהלים על ידי צדדים שלישיים, המוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש בשירותים אלה עשוי המשתמש להתבקש למסור פרטים אישיים, וייתכן שייאסף לגביך מידע. יודגש כי משהגולש עבר לאותם אתרים, האחריות לכל פעולה שיעשה היא עליו ועל מפעיל אותו אתר. השימוש במידע שימסור, בכרטיס האשראי שלו, ומדיניות הביטולים של עסקאות שיעשה באתרים אלו, כפופים למדיניות הפרטיות של מנהלי שירותים אלה ולכן מומלץ שהגולש יעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

Vacaytions עשויה להיעזר בגופים לצורך קבלת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרי Vacaytions. גופים אלה אוספים ומנתחים מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את הגולש אישית ונועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי הגולש ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של Vacaytions ו/או האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מVacaytions, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי Vacaytions לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה בכתב כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של Vacaytions, בכתב ומראש.

שירות ותמיכה בתכנים וחומרים דיגיטליים

ידוע לגולש כי החומרים נמצאים ברשת האינטרנטית. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו, אם מסיבות שתלויות בVacaytions ואם מסיבות אחרות.

בעת התרחשות תקלה, עלייך לשלוח מייל לתמיכה לכתובת support@vacaytions.com עם פרוט התקלה, ואנו נחזור אליך עם תשובה והנחיות להמשך טיפול עצמאי.

טיפול בפניות יעשו במסגרת שעות העבודה הרגילות, ימים א-ה בשעות 09:00 עד 17:00. במידת האפשר, וללא שום התחייבות של Vacaytions, יינתן מענה מורחב מעבר לשעות הללו.

הינך מתחייב כי כל מידע מVacaytions, כולל מידע עסקי כתוב ו/או מוקלט ו/או מצולם הינו לשימושך בלבד ולא להעברה לכל גורם נוסף, ואתה מתחייב לא לשווק אותו או למכור אותו תחת שמך, או תחת שם אחר ללא אישור מפורש בכתב מVacaytions. מסירת המידע לגורם שלישי בכל דרך ושיטה ולכל מטרה שתהיה היא הפרה של התחייבויותך, ותחייב אותך בעלות השירות עבור כל גורם שאליו נמסר המידע העסקי שנמסר

אתה מודע ומצהיר כי הובהר לך כי לא ניתן לערוב לתוצאות התכנים והידע המעשי שאקבל באתר בתשלום או בחינם. אני מסכים לפטור את Vacaytions וכל עובדיה ושלוחיה מכל התחייבות או אחריות לכל פעולה או תוצאה לכל מצב שיווצר כפועל ישיר או בלתי ישיר של הפניות ספציפיות או עצות שאקבל.

 

רישום באתר וביצוע רכישה ו/או מכירה


בעת הרישום ועל מנת לבצע רכישה או מכירה באתר יהיה עליך להירשם באמצעות חשבונך הפרטי באתר פייסבוק או גוגל או להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, שם משתמש, דואר אלקטרוני, טלפון ובחירת סיסמא. בעת רכישת מוצר/שירות או פעילות יהיה עליך להזין בנוסף את פרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים כמו כתובת לחיוב. על ידי הרשמה לאתר עם חשבון של פייסבוק/גוגל, הנך מעניק לקבוצת VACAYTIONS הרשאה לגשת ולהשתמש במידע שלך דרך חשבון זה, כפי שהותר על ידי פייסבוק/גוגל, ולאחסן את אישורי ההתחברות שלך לפייסבוק/גוגל על מנת לאפשר את השימוש באתר וכן הנך מאשר כי תהא כפוף לכל תנאי השימוש של פייסבוק/גוגל בנוסף לתנאי שימוש אלו. בעצם הזנת הפרטים האמורים בהרשמה וברכישה, הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים וכי כרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. במידה והזמנה/רכישה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, VACAYTIONS תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשלים את הרכישה. לVACAYTIONS-  ו/או לבתי העסק שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. קבוצת VACAYTIONS  ו/או בתי העסק יהיו רשאים לנקוט בכל צעד משפטי, כולל פנייה לערכאות, כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבית העסק ו/או לקבוצת VACAYTIONS ו/או מי מטעמם עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי קבוצת VACAYTIONS הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי VACAYTIONS  ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

רכישת פעילות/שירות/מוצר


רכישת מוצר/שירות או פעילות תקנה זכות חוזית מוגבלת למימוש/שימוש (בין אם באתר או מחוצה לו) מול בית העסק שפרסם אותם באתר, הכפופה לזכויות החוזיות של VACAYTIONS  מול אותו בית עסק, אך בכל מקרה לא תקנה זכות חוזית או כל זכות אחרת מול קבוצתVACAYTIONS .

חלק מהמוצרים, השירותים והפעילויות עלולים להיות מוגבלות בזמן, במינימום או במקסימום משתתפים בהתאם למפורט בפרסום עצמו באתר. VACAYTIONS והמפרסמים רשאים לשנות מעת לעת את התנאים וההגבלות. על המשתמשים להתעדכן בהתאם באתר.


הכרטיסים לפעילויות ו/או המוצרים ו/או שירותים שניתן לרכוש באמצעות האתר אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק עבור אותן פעילויות ו/או מוצרים ו/או שירותים. "השווי" המוצג בנוגע לכל פעילות ו/או שירות ו/או מוצר הוא כפי שנמסר ל-VACAYTIONS על ידי בתי העסק, ובאחריותו של משתמש הקצה לבדוק ולערוך השוואת מחירים.


חובה לפתוח חשבון באתר VACAYTIONS.COM כדי לבצע רכישה באתר על מנת לוודא ש-VACAYTIONS תוכל לספק גישה קלה לביצוע רכישה, להדפסה וצפיה בקבלות, יצירת קשר, גישה מלאה למוצרים וכן לשירותים נוספים שיש ויינתנו על ידי VACAYTIONS מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של VACAYTIONS כדוגמת עיון בהזמנותיך בעבר.


בנוגע לרכישת פעילות/מוצר/שירות, סיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, היא שמשתמש הקצה הציע הצעה לרכוש הפעילות ו/או מוצר ו/או השירות הרלוונטי מבית העסק בהתאם לכל התנאים וההתניות שייקבעו על ידי VACAYTIONS ובית העסק והנכללים באתר, לרבות בקשר עם הפעילות ו/או המוצר ו/או השירות הרלוונטי. למען הסר ספק, אין כל ודאות ו/או חובה כי הצעתו של משתמש קצה תאושר והעסקה תושלם, לרבות במקרים שהצעות של משתמשים אחרים בנוגע לאותה רכישה אושרו.


הזכויות שמקנות כל רכישה יהיו כפופות לתנאי כל עסקה, שיקבעו על ידי VACAYTIONS  ובתי העסק, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בתנאי השימוש, בהצגת העסקה באתר.

גולשי האתר יהיו זכאים לעתים למבצעים והטבות כפי שיפורסם מעת לעת. Vacaytions רשאית להפסיק כל מבצע או הטבה בכל שלב ואינה מתחייבת לספק מבצעים בכל זמן.

כל רכישה באתר תיעשה אך ורק באמצעים המתפרסמים והמתאפשרים באתר, בין אם הם ניתנים באתר עצמו ובין אם יתבצעו אצל צדדים שלישיים. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר.

בכל מקרה של העברה לאתר הזמנות המצוי בקשרי עבודה עם Vacaytions עם המעבר לאתר יחולו על העסקה הוראות התקנון של האתר אליו הועבר הלקוח, לרבות תנאי ביטול, ואחריות של החברה הנותנת את השירותים.

הלקוח מודע לכך כי אתר Vacaytions   איננו סוכן נסיעות כהגדרתו על פי כל דין.

 

קופונים


ל-VACAYTIONS  ולמפרסמים זכות להציע למשתמשי הקצה מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, קופונים ("קופונים") אשר יכולים להקנות הנחות מסוימות ברכישות באתר, זכות לקבל מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות בחינם בכל קנייה של מספר כרטיסים מסוים או הצעות אחרות דומות, הכל כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. ל-VACAYTIONS  זכות להציע את הקופונים למשתמשי קצה מסוימים לשימושם בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה לשימוש משתמשי קצה הנמנים על אותה קבוצה בלבד, או לכל משתמשי הקצה (במקרה בו קופון מוצע למשתמש קצה ספציפי או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה, השימוש בקופון על ידי אחר מלבד משתמש הקצה הספציפי או משתמש קצה הנמנה על הקבוצה המסוימת, בהתאמה, הינו אסור). ההנחה הגלומה בקופון יכולה לחול ביחס לרכישתם של כרטיסים לפעילות/מוצר/שירות ספציפית, או לקבוצת פעילויות/מוצרים/שירותים או לכל הפעילויות/מוצרים/שירותים המוצעות באתר, הכול כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. קופון יכול לחול ביחס לרכישתו של מוצר/פעילות/שירות בודד או מספר מוצרים/פעילויות/שירותים ויכול להיות חד פעמי או לשימוש חוזר, הכול כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. אלא אם כן נאמר אחרת בהודעת ההצעה של אותו קופון, כל קופון נועד לשימוש, בין אם שימוש חלקי או שימוש מלא, בבת אחת. קופון שנעשה בו שימוש חלקי לא יזכה את משתמש הקצה ליתרה הנותרת של אותו קופון ובעקבות השימוש החלקי הקופון לא יקנה למשתמש הקצה כל זכות נוספת שהיא, כולל, בין היתר, זכות להחזר מכל סוג או זכות להשתתף בפעילות כלשהי. כל קופון יהיה תקף עד לתאריך מסוים או במשך טווח תאריכים אשר יצוין בהודעת ההצעה של אותו קופון. קופון חסר תוקף, לרבות קופון שלא נעשה בו שימוש, לא יקנה כל זכות שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) זכות להחזר מכל סוג או זכות להשתתף בפעילות כלשהי,  לקבל מוצר או שירות. VACAYTIONS  ו/או המפרסמים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, יכולים לשנות את תנאיו של כל קופון או לבטלו, בין היתר (מצבלי לגרוע מכלליות האמור), גם לאחר שהקופון כבר הוצע וטרם נעשה בו שימוש, עד למועד השימוש באותו הקופון (למען הסר ספק, פעילויות/מוצרים ושירותים שנרכשו תוך שימוש בקופונים עדיין יכולים להתבטל בכפוף לאמור בתניות שימוש אלו). למען הסר ספק, אין כפל קופונים או אפשרות להשתמש בכמה קופונים ברכישה אחת.

 

תשלום


המחירים המוצגים באתר (כולל בשקלול של כל הנחה עקב השימוש בקופון או נקודות קרדיט) כוללים מע"מ וכל מס אחר ומהווים את המחיר הסופי אותו ישלם משתמש הקצה עבור הפעילות ו/או השירות ו/או המוצר, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. בעל העסק מתחייב שלא לקבל כל תשלום ממשתמש הקצה עבור הפעילות ו/או השירות ו/או המוצר המסוימים שעבורם רכש משתמש הקצה כרטיסים ו/או גישה באתר או שבגינם פנה משתמש הקצה לבית העסק דרך האתר שלא דרך VACAYTIONS  ומשתמש הקצה מתחייב לשלם עבור הפעילות ו/או השירות ו/או המוצר המסוימים שעבורם רכש משתמש הקצה כרטיסים ו/או גישה באתר או שבגינם פנה לבית העסק דרך האתר אך ורק דרך  VACAYTIONS

רכישת כרטיס ו/או גישה שאושרה מהווה רכישה של הפעילות ו/או השירות ו/או המוצר המחייבת בתשלום מלוא הסכום על ידי הרוכש.

חיוב הרוכש יתבצע על ידי VACAYTIONS וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. במידה ולא נמסרו פרטים מלאים, VACAYTIONS תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה.

במקרה בו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו, של הרוכש, תבוטל הרכישה, הכרטיס לא יסופק לרוכש והרוכש יחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיפי "ביטול רכישה ע"י משתמש קצה ובהתאם למדיניות הביטולים.

אישור בדבר פרטי העסקה לאחר ביצוע הקניה יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

מדיניות ביטול עסקה

ביטול עסקה שנרכשה אצל אתר הזמנות חיצוני אליו הועבר הגולש (דוגמת BOOKING.COM) יבוצע על פי מדיניות הביטול של האתר החיצוני והגולש משחרר את Vacaytions מכל אחריות לעסקה או לביטולה.

ביטול עסקה שנרכשה באתר Vacaytions אבל השירות או המוצר ניתנים על ידי בעל עסק חיצוני (ו/או אדם פרטי) המפרסם באתר, יתברר מול בעל העסק עצמו ולא מול Vacaytions, ועל פי שיקול דעתו.

לא ניתן לבטל רכישה של תוכניות טיול מרגע ההזמנה מאחר ומדובר במוצר בהזמנה אישית אשר צוות Vacaytions מתחיל בהכנתו מיד לאחר קבלת ההזמנה. כמו כן לא ניתן לבטל עיסקה של רכישת מוצרי תוכן מרגע שמוצרי התוכן סופקו ללקוח.


ביטול רכישת כרטיס יעשה באמצעות פניה לצוות האתר או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני) כאשר תנאי הביטול מאפשרים זאת בהתאם למדיניות הביטולים ויכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה, ויחולו עליו התנאים המפורטים בהסכם זה.


בנוסף, בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול VACAYTIONS על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').  הנך רשאי לבטל רכישת כרטיס אשר הינה עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:


בעסקה המתייחסת לשירות – ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כאמור בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

תוצאות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981


בעסקת מכר מרחוק אין זכות ביטול במקרים הבאים: לגבי 'טובין פסידים' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי פעילות שהיא מידע (נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנות) כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה- 1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי.


דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בכרטיס ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הכרטיס בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. דמי הביטול יגבו ע"י VACAYTIONS.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין הפעילות לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי בית העסק לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם.

יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת הכרטיס או הגישה עבור השירות ו/או הפעילות ו/או המוצר על ידי משתמש הקצה בלבד, אך לא לביטול רכישת כל הפעילות ו/או שירות שנרכשו ישירות על ידי משתמש הקצה מבית העסק שלא דרך VACAYTIONS ,  שאז על משתמש הקצה לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבין משתמש הקצה לבין בית העסק. על קבוצת VACAYTIONS לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת פעילות ו/או שירות ו/או מוצר שנרכשו מבית העסק וכל ביטול כאמור יהיה בין משתמש הקצה לבין בית העסק.

לא תינתן אפשרות של ביטול רכישה כאמור אם סופקה הפעילות ו/או השירות ו/או המוצר למשתמש הקצה.

כללי

 • Vacaytions שומרים על זכותם לשנות כל תקנון, תנאי שימוש וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
 • Vacaytions לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת המונעת ממשתתף לרכוש את המוצרים ולהשתמש בהם.
 • Vacaytions שומרים לעצמם את הזכות לבטל את המכירה ו/או את אחת מההדרכות, הקורסים והתכנים על פי שיקול דעתה.
 • Vacaytions לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למועד אספקתם של המוצרים הפיזיים או לתקלה חלילה של הפעלת המוצרים הדיגיטליים העשויים להיגרם מתקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעילות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים.

 

 / 

התחבר

שלח הודעה

המועדפים שלי

he_ILעִבְרִית